Powrót na górę strony

Portal wojewódzkiej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

DANE ODPŁATNE
DANE BEZ OPŁAT

Parallax

Podbeskidzki Portal Informacji Przestrzennej

Projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Więcej o projekcie